Photos of Stratton on the Fosse/Path to Chilcompton.jpg

Previous | Return to Thumbnail Page | Next